Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23

W SOSNOWCU

Podstawa prawna:

Art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Szkoła Podstawowa Nr 23 w Sosnowcu w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę szkolną.

2.      Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadów dla uczniów i pracowników szkoły.

3.      Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły

UPRAWNIENI  DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:

a)      uczniowie szkoły,

b)      pracownicy szkoły.

§ 3

1.      Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego – rodzic (opiekun prawny) osobiście dokonuje zapisu  u intendenta.

2.      Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się poprzez osobiste zgłoszenie rodzica (opiekuna prawnego) u intendenta.

3.      Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do powiadomienia intendenta o planowanej godzinie powrotu.

4.      W przypadku wycieczek całodniowych należy podać informację intendentowi - najpóźniej 2 dni przed planowanym wyjazdem.

§ 4

1.      Aktualny jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora, intendentkę i kucharkę umieszczany jest na stronie internetowej szkoły i przed stołówką.

 

2.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§ 5

1.      Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

2.      Korzystać z posiłków mogą również uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS.  

3.      Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

4.      Wysokość opłaty za posiłki wprowadza dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.

5.      W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.     

6.      Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) dyrektor szkoły może zwolnić w całości lub częściowo z opłat za posiłki i udzielić pomocy z TPD w przypadkach:

a)  szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

b)  uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 6

1.      Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc bieżący, z góry, przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

2.      Szkoła nie pobiera opłat gotówkowych.

§ 7

1.      Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów i pracowników podlega zwrotowi po uprzednim poinformowaniu szkoły o nieobecności i jest naliczana od dnia następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności.

2.      Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

3.      Wysokość odpisu należy, przed dokonaniem wpłaty, sprawdzić u intendenta po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia.

4.      Jeżeli jest to możliwe, to zwrot dokonywany jest w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

5.      W przypadku kończącego się roku rozliczeniowego, zwrot dokonywany jest na konto bankowe, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku.

6.      Uczniowie szkoły zalegający z płatnością za dany miesiąc żywieniowy nie otrzymają obiadów do czasu uregulowania należności.

7.      Opłaty za obiady wydane, a nie zapłacone należy niezwłocznie uiścić.

WYDAWANIE POSIŁKÓW

§ 8

1.      Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki.

2.      Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

3.      Posiłki w stołówce wydawane są podczas przerw obiadowych: 11.20 – 11.40 oraz 12.25 – 12.40 , a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.

4.      Uczniowie oraz pracownicy szkoły spożywają posiłki na stołówce.

5.      Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.

6.      Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 9

1.      Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący tam dyżur .

2.      Personel wydający posiłki zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wydawaniu gorących potraw.

§ 10

REGULAMIN JADALNI 

1.      Do jadalni uczniowie wchodzą pojedynczo i zajmują miejsce w kolejce przed okienkiem, w którym wydaje się obiady.

2.      Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój
posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury.

3.      Podczas spożywania posiłków obowiązuje:

a)      cisza,

b)      przestrzeganie kultury jedzenia: właściwa postawa przy stoliku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

4.      Po spożyciu posiłku uczniowie:

a)      pozostawiają swoje miejsce  w porządku,                      

b)      odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce,

c)      spokojnie opuszczają jadalnię szkolną. 

5.      Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela dyżurującego.

6.      Po jadalni uczniowie nie biegają, nie przepychają się, dbają o bezpieczeństwo swoje                          i innych.                  

7.      W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni.

8.      W jadalni uczniowie przebywają w obuwiu zmiennym i bez okryć  wierzchnich. Plecaki zostawiają na sali gimnastycznej.

9.      Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

10.  W razie nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia, o jego niewłaściwym zachowaniu poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

 

 

 

NA GÓRĘ