Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23  z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Władysława Jagiełły, reprezentowana przez Dyrektora.

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora SP 23 jest Pan Przemysław Szewczyk, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

SP 23 w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
     Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

SP 23 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że SP 23 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie
(00-193) ul. Stawki 2.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA (RODO)

https://uodo.gov.pl/pl/138/1558

NA GÓRĘ