Biblioteka

Bibliotekarz: mgr Joanna Storczewska-Segieta

Biblioteka czynna:

PONIEDZIAŁEK         09:00 - 15:00

    WTOREK                   08:00  – 15:00   

ŚRODA                     08:00  – 14:00 

 CZWARTEK              08:00  – 14:00

PIĄTEK                     08:00  – 13:00

 

WAŻNE INFORMACJE!

 

Zgodnie zobowiązującymi przepisami (art. 22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2016 r. z poz. 1943 ze zm.) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać wpłaty na konto:

 

nr konta: 20 1020 2313 0000 3102 0579 6299 (z dopiskiem za zgubiony podręcznik, imię i nazwisko ucznia, klasa) najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

 

Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

 

Regulamin biblioteki

 

Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu - Szkoły Radości

 

1.     Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i rodzicom. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice.

 

2.     Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

 

3.     Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom  indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną i popularnonaukową, podręczniki) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego).

 

4.     Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

5.     Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

 

6.     Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;

 

7.     Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres czterech tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu; książki wypożyczane są również na okres wakacji i ferii.

 

8.     Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, może zostać ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

 

9.     Czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego      wyszukiwania informacji bibliograficznych.

 

10. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.

11. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone podręczniki przed końcem roku szkolnego.

12. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia
w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane dodatkowe punkty mające wpływ na ocenę zachowania -zgodnie z WO.

 

NA GÓRĘ