Zagubione lub zniszczone podręczniki

Dyrekcja szkoły przypomina, że zgodnie z przepisami za zagubione lub zniszczone podręczniki rodzic jest zobowiązany zapłacić. Wpłat należy dokonywać na konto : 20 1020 2313 0000 3102 0579 6299 z dopiskiem - za zniszczony podręcznik , imię i nazwisko dziecka, klasa, najpóźniej do 30 czerwca.

 

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania 

przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, 
uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników 
lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 
lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia 
zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

NA GÓRĘ