Najważniejsze działania i zmiany, jakie zaszły w szkole w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w latach 2004 -2016

 • Wzrosło zainteresowanie problematyką zdrowia wśród społeczności szkolnej, a tym samym poszerzyła się wiedza na temat prawidłowego odżywiania się, aktywnego spędzania czasu wolnego, higieny osobistej, radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa;
 • Zintegrowano środowisko szkolne, aktywizując wszystkich do działania na rzecz promocji zdrowia;
 • Nawiązano współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia: (Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sosnowcu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Polski Czerwony Krzyż, Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego, WOŚPR, Hospicjum Domowe św. Tomasza w Sosnowcu, Pracownia Psychoedukacji  „Pro-Vita” w Gliwicach, Centrum Edukacji i Profilaktyki – Stowarzyszenie EPSILON w Bielsku Białej, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,  Straż Miejska w Sosnowcu, PPP w Sosnowcu oraz lekarzami różnych specjalności, szkołami i okolicznymi przedszkolami;

W ramach współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami zrealizowano programy profilaktyczne, projekty i konkursy:

,,Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”, „Kiszone ogórki”, ,,Wolność oddechu zapobiegaj astmie”, ,,Dowiesz się co mówisz, gdy myślisz, że nic nie mówisz’’, ,,Profilaktyka próchnicy” „Nieśmiała Księżniczka”, „Miasteczko”, ,,Bezpieczna droga do i ze szkoły”, ,,Jak bezpiecznie zachowywać się w szkole, domu  i na osiedlu”, „Rozważny, odpowiedzialny, bezpieczny”, ,,Walka z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży szkolnej”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”, ,,Rozważny Pierwszak”, program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas drugich szkół podstawowych, ,,Hej, Przygodo!”, ,,KOSMICZNA PRZYGODA, pod kryptonimem WITAMINKI, „Słyszę”, „Program walki z nadwagą i otyłością  u dzieci i młodzieży szkolnej”, ,,Żywienie na wagę zdrowia";

 • Zmieniono asortyment produktów w sklepiku szkolnym. Wycofano artykuły niezdrowe np. chipsy, hamburgery, napoje gazowane i zastąpiono je bardziej wartościowymi produktami np. kanapki, owoce, soki, woda mineralna;
 • W 2005 roku przystąpiono do ogólnopolskich akcji „Szklanka mleka” (97% uczniów dwa razy w tygodniu regularnie pije mleko) oraz w 2010 roku do akcji „Owoce w szkole” (prawie 100% uczniów kl. I-III trzy razy w tygodniu spożywa owoce);
 • Opracowano i  realizowano programy autorskie o tematyce prozdrowotnej: „Żyję zdrowo”, „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Uczymy się zdrowo żyć”, „Żyję zdrowo w zgodzie z naturą”, „Chcę być zdrowy i mądry”, „Sport kształci, wychowuje i rozwija”, „Można inaczej”, „Ze stresem na Ty”; program terapii logopedycznej, ramowy program zajęć terapeutycznych uczniów z zakresu logopedii;
 • Realizowano programy, projekty i konkursy ogólnopolskie: „Ratujemy i uczymy ratować”, „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”, „7 kroków”, „Trzymaj Formę”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, ,,Bezpieczny mieszkaniec", ,,TESCO dla szkół. Kulinarni odkrywcy", ogólnopolski konkurs organizowany przez MEN pod hasłem Bezpieczna Szkoła - Ja i Ty bezpieczni w szkole, ogólnopolski konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja", ,,Aktywna szkoła - aktywny uczeń"; ,,UWAGA NADWAGA”             
 • Utworzono klasy sportowe;
 • Organizowano liczne imprezy środowiskowe o charakterze prozdrowotnym (cykliczne spotkania z pracownikami służby zdrowia, klasowe pikniki na sportowo i Szkolne Festyny Rodzinne , turnieje sportowe, apele promujące zdrowie;
 • Organizowano liczne wyjazdy śródroczne w ramach ,,zdrowej i zielonej szkoły” dla uczniów klas II-VI;
 • Prowadzono pedagogizację rodziców (prelekcje, referaty wygłaszane na zebraniach klasowych dotyczące promocji zdrowia, broszury i ulotki informacyjne, plakaty, gazetki ścienne);
 • Przeprowadzono fluoryzację w celu zapobiegania próchnicy
 • Organizowano cyklicznie (raz w roku) szeregu imprez w ramach ,,Tygodnia Zdrowia” takich jak: prozdrowotne konkursy szkolne i regionalne, prelekcje, zajęcia warsztatowe, apele, spotkania z osobami promującymi zdrowie; 
 • Organizowano systematyczne wyjazdy na basen i pozalekcyjne zajęcia sportowe;
 • Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i kursach: ,,Pierwsza pomoc przedlekarska”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”, ,,Wolność Oddechu – zapobiegaj astmie", ,,Przyjazne przedszkole, szkoła dziecka chorego na cukrzycę’’,  szkolenia dla szkolnych koordynatorów SzPZ, ,,Bezpieczna Szkoła 2013",

      

,,Używkom mówię NIE”- priorytetowe hasło, przewidziane w harmonogramie

na rok 2015/2016

       

NA GÓRĘ