Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp23sosnowiec.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Bochenek, e-mail: beata.bochenek@sp23sosnowiec.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 263 23 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do szkoły jest dostępne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 6:00 do 20:00 i w piątki od 6:00 do 17:00. Każda osoba z zewnątrz jest zobowiązana do wpisania swoich danych oraz godziny wejścia i wyjścia do odpowiedniej księgi.

2. Budynek w przeważającej części jest parterowy. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada windy.

3. Do głównego wejścia prowadzi również pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

4. Parking z przodu budynku nie posiada oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, z tyłu budynku jest odpowiednie miejsce parkingowe.

5. Wstęp do budynku z psem asystującym jest możliwy po zgłoszeniu takiej potrzeby dyrekcji szkoły i wyznaczeniu określonej godziny (poza przerwą międzylekcyjną).

6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

NA GÓRĘ