Szkoła Podstawowa nr 23

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Numer sprawy : SP23. 271.1.01.2016.9

 

 

GMINA  SOSNOWIEC

Szkoła Podstawowa nr 23 w Sosnowcu,  przy ul. Zapały 3

 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30.000 Euro

wg  CPV –główne : 45 000000 -7

CPV dodatkowe : 45110000 -1, 45453000-7, 45111100 -9


  1. Przedmiot zamówienia:

Remont podłogi w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu, przy ul. Zapały 3

  1. Termin realizacji – wymagany

- rozpoczęcie robót – po zawarciu umowy z Wykonawcą , na podstawie komisyjnego protokołu przekazania  frontu  robót .

- zakończenie robót -  do dnia 31.08.2016r.

  1. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:

 - Bożena Zawada - dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu,   tel./fax:  32 263 23 71

 - Jolanta Dżała  Inspektor  w Wydz. Edukacji U.M.(spr. formalne) tel.032 296-06-59

 - mgr inż. Sebastaian Lubomski (spr. tech-wykonawcze) Inspektor Nadzoru  w Wydz. Edukacji U.M. w S-cu,   tel.032 296 06 55

  1. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu, przy ul. Zapały 3, sekretariat , parter w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.oo-15.oo lub pobrać ze strony internetowej www.bip.um.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne –profil nabywcy, Jednostki podległe
  2. Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w art. 22, ust.1 PZP, nie podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 P.Z.P. oraz spełniać wymogi SWZ.
  3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

- Wypełniony formularz ofertowy według druku – podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną - wg załącznika nr 1 do SWZ.

- Wycena – kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót – załącznika nr 2 do SWZ. Składniki cenotwórcze (rob/godz, k.p., zysk, k.z.) zastosowane w kosztorysie ofertowym nie mogą być poniżej najniższych notowań w I kw.2016 r. wg Informatora SEKOCENBUD, w branży  robót budowlanych; remontowych.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24, ust.1 i 1a PZP (zamieszczone na formularzu ofertowym).

- Wykaz co najmniej dwóch zamówień w zakresie robót tożsamych, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu. Do wykazu muszą być dołączone dokumenty od Inwestorów potwierdzające wykonanie zamówień z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i terminowo.

Z treści dokumentów musi wynikać zakres wykonanych robót i należyta ich jakość tj. za wykonanie podłóg z wykładzin z polichlorku winylu - o łącznej powierzchni co najmniej 170m2.

Brak wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

-Wykaz kadry kierowniczej nadzoru dla jednej osoby, z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej i wpisem do właściwej Izby samorządu zawodowego.

-Zobowiązanie do udzielenia okresu gwarancji 5 lat na całość robót (zamieszczone na formularzu ofertowym).

-Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy - załącznik nr 3 do SWZ i zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia – na miejscu (złożone na formularzu ofertowym).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Kryterium oceny ofert :   Cena – znaczenie 100 %

8. Termin składania ofert do dnia  05.07.2016 r. do godz. 9.00 w  Szkole  Podstawowej nr 23 w Sosnowcu,  przy ul. Zapały 3,  – sekretariat - parter

9.   Termin otwarcia ofert w dniu  05.07.2016 r.  o  godz. 9.30  w  Szkole  Podstawowej nr 23 w Sosnowcu,  przy ul. Zapały 3,sala nr 18 I piętro  

10. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SWZ – www.bip.um.sosnowiec.pl  zakładka „ Zamówienia publiczne- Profil Nabywcy” – Jednostki podległe

 

 

 

 

                                                                                                  Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 23

                                                                                                                      w Sosnowcu

    

Metryczka

Wytworzono:2016-06-24 00:00przez: Admin
Opublikowano:2016-06-24 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 23
Odwiedziny:3263

Załączniki

Brak załączników

  • Brak wpisów.